Nr Name Kyodo Kiai 1 Kiai 2
1. HEIAN SHODAN 21 9 17
2. HEIAN NIDAN 26 11 26
3. HEIAN SANDAN 20 10 20
4. HEIAN YONDAN 27 13 25
5. HEIAN GODAN 23 12 19
6. TEKKI SHODAN 29 15 29
7. TEKKI NIDAN 24 16 24
8. TEKKI SANDAN 36 16 36
9. BASSAI DAI 42 19 42
10. KANKU DAI 65 15 65
11. ENPI  37 15 36
12. HANGETSU  41 11 40
13. JITTE  24 13 24
14. GANKAKU  42 28 42
15. JION  47 17 47
16. BASSAI SHO 27 17 22
17. KANKU SHO 48 6 48
18. NIJUSHIHO  34 18 33
19. JIIN  35 11 35
20. SOCHIN  41 30 41
21. UNSU  48 36 48
22. CHINTE  32 28 32
23. MEIKYO  33 32
24. WANKAN  24 24
25. GOJUSHIHO SHO 65 57 64
26. GOJUSHIHO DAI 67 59 66